Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för ETK.

 • § 1 Avtalets innebörd. Genom detta avtal får abonnenten tillgång till Leissner Datas Elektroniska Telefon Katalog (nedan kallad ETK) som marknadsförs och försäljs av Leissner Data AB (nedan kallat LDA). LDA:s källa är Telia InfoMedia Interactive AB
 • § 2 LDA:s åtagande
  • § 2.1 LDA tillhandahåller via ETK rikstäckande nummer-, namn och adressuppgifter över företag och hushåll.
  • § 2.2 LDA skall förse abonnenten med information dels angående ETK och dess hanterande, dels i samband med tjänsteförändringar och lansering av nya releaser.
  • § 2.3 LDA skall informera abonnenten om LDA avser att utveckla eller på annat sätt förändra ETK.
  • § 2.4 LDA håller ETK öppen dygnet runt, minst 23 timmar dygnet runt på årsbasis med undantag för planerade serviceavbrott.
  • § 2.5 Abonnemanget tilldelas en kundidentitet och lösen. Av tekniska eller driftsmässiga skäl kan LDA behöva ändra dessa. Sker sådan förändring skall meddelande lämnas i förväg till abonnenten.
 • § 3 Abonnentens åtagande
  • § 3.1 Abonnenten förvärvar genom tecknande av detta avtal rätt att för eget bruk söka i ETK. Med eget bruk menas intern användning inom abonnentens organisation.
  • § 3.2 Abonnenten får inte lagra hela eller delar av den, via ETK, levererade informationen på maskinläsbart media, såsom skivminne, diskett, magnetband etc, utan separat skriftlig överenskommelse med LDA.
  • § 3.3 Abonnenten får inte använda, via ETK levererad information för vidare distribution eller överlåta informationen till tredje part, vare sig i elektronisk form eller som papperskopior eller därmed jämförlig form om man inte skriftligen kommer överens om det.
 • § 4 Ansvar
  • § 4.1 LDA svarar inte för brister i abonnentens tekniska utrustning eller för förbindelsen till databasen.
  • § 4.2 LDA svarar inte för skada eller olägenhet som uppkommer för abonnenten eller annan som är en direkt eller indirekt följd av den mottagna informationen.
 • § 5 Force majeure. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikt och varje omständighet som parterna inte råder över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller annat ingripande av offentlig myndighet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i form av drivkraft samt försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet, som nämns ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Varje part har rätt att skriftligen häva avtalet om man kan hänvisa till “Force majeure”.
 • § 6 Avtalstid och uppsägning
  • § 6.1 Abonnemanget med LDA gäller i tre månader, från det att abonnenten skrivit på avtalet.
  • § 6.2 Abonnemanget förlängs med en ny avtalsperiod om tre månader om inte endera parten skriftligt säger upp avtalet 30 dagar före avtalsperiodens utgång.
  • § 6.3 LDA äger rätt att omedelbart häva avtalet om: a) förfallen avgift eller faktura inte betalats inom 14 dagar efter förfallodatum; b) abonnenten använder via ETK levererad information i strid mot detta avtal; c) abonnemanget används på obehörigt sätt eller av obehörig person. Exempel på obehörig användning är samkörning av andra register med ETK såsom telefonnummer eller adressättning. (För detta finns speciella produkter – Kontakta LDA)
  • § 6.4 Avtalet kan hävas under löpande avtalsperiod om någondera part försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd. Sådan uppsägning skall ske skriftligt och gäller från och med det datum motpart tagit del av uppsägningen.
 • § 7 Avgifter. För abonnemanget utgår avgifter enligt gällande prislista.
 • § 8 Övrigt
  • § 8.1 Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt medgivande av LDA.
  • § 8.2 LDA får ändra dessa villkor, dock tidigast tre (3) månader efter det att abonnenten underrättats om ändringen. Om LDA ändrar villkoren under löpande avtalsperiod äger kunden rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid.