Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för sms tjänster.

 • § 1 Avtalets innebörd. Genom detta avtal får abonnenten tillgång till Leissner Data AB:s Leissner SMS-tjänst som marknadsförs och försäljs av Leissner Data AB (nedan kallat LDA).
 • § 2 LDA:s åtagande
  • § 2.1 LDA tillhandahåller via Leissner SMS en rikstäckande meddelandeservice från Internet till mobiltelefoner.
  • § 2.2 LDA skall förse abonnenten med information dels angående Leissner SMS och dess hanterande, dels i samband med tjänsteförändringar och lansering av nya releaser.
  • § 2.3 LDA skall informera abonnenten om LDA avser att utveckla eller på annat sätt förändra Leissner SMS.
  • § 2.4 LDA håller Leissner SMS öppen dygnet runt, minst 23 timmar dygnet runt på årsbasis med undantag för planerade serviceavbrott.
  • § 2.5 Abonnemanget tilldelas en kundidentitet och lösen. Av tekniska eller driftsmässiga skäl kan LDA behöva ändra dessa. Sker sådan förändring skall meddelande lämnas i förväg till abonnenten.
 • § 3 Abonnentens åtagande
  • § 3.1 Abonnenten förvärvar genom tecknande av detta avtal rätt att för eget bruk skicka meddelanden med Leissner SMS.
 • § 4 Ansvar
  • § 4.1 LDA svarar inte för brister i abonnentens tekniska utrustning eller förbindelsen till tjänsten.
  • § 4.2 LDA svarar ej för skada eller olägenhet som uppkommer för abonnenten eller annan som en direkt eller indirekt följd av uttnyttjandet av meddelandeförmedlingen.
 • § 5 Force majeure. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikt och varje omständighet som parterna inte råder över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller annat ingripande av offentlig myndighet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i form av drivkraft samt försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet, som nämns ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Varje part har rätt att skriftligen häva avtalet om man kan hänvisa till “Force Majeure”.
 • § 6 Avtalstid och uppsägning
  • § 6.1 Abonnemanget med LDA gäller i tre månader, från det att abonnenten skrivit på avtalet.
  • § 6.2 Abonnemanget förlängs med en ny avtalsperiod av tre månader om inte endera parten skriftligt säger upp avtalet 30 dagar före avtalsperiodens utgång.
  • § 6.3 LDA äger rätt att omedelbart häva avtalet om:
   • (a) förfallen avgift eller faktura ej betalats inom 14 dagar efter förfallodatum;
   • (b) abonnenten använder via ETK levererad information i strid mot detta avtal;
   • (c) abonnemanget används på obehörigt sätt eller av obehörig person.
  • § 6.4 Avtalet kan hävas under löpande avtalsperiod om någondera part försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd. Sådan uppsägning skall ske skriftligt och gäller från och med det datum motpart tagit del av uppsägningen.
 • § 7 Avgifter. För abonnemanget utgår avgifter enligt gällande prislista.
 • § 8 Övrigt
  • § 8.1 Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt medgivande av LDA.
  • § 8.2 LDA får ändra dessa villkor, dock tidigast tre (3) månader efter det att abonnenten underrättats om ändringen. Om LDA ändrar villkoren under löpande avtalsperiod äger kunden rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid.